Private Tours Croatia - Official Company Website

OPĆI UVJETI POSLOVANJA PUTNIČKE AGENCIJE PRIVATE TOURS CROATIA d.o.o.

OPĆE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti poslovanja („OUP“) sastavni su dio Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu („Ugovor“) sklopljenog između PRIVATE TOURS CROATIA d.o.o. putničke agencije sa sjedištem na adresi Bihaćka 2A, 21000 Split, Hrvatska, upisane u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 081088315, OIB: 52336583894 („Agencija“) kao organizatora putovanja s jedne strane i osobe koja sklapa Ugovor s Agencijom („Klijent“) u svoju korist i/ili u korist jedne ili više trećih osoba koje će putovati u okviru paket-aranžmana koji je predmet Ugovora (svaki od njih: „Putnik“) s druge strane.

Definicije sadržane u ovim OUP primjenjuju se na oblike u jednini kao i u množini tih izraza. Kada god se riječi “uključuju”, “uključuje” ili “uključujući” koriste u ovim OUP, smatra se da iza njih slijede riječi “bez ograničenja”. Svaka referenca na „Ugovor“ odnosi se na Ugovor kao cjelinu a ne na bilo koju posebnu odredbu Ugovora. Svi izrazi definirani u ovim OUP imaju definirano značenje kada se koriste u bilo kojoj potvrdi ili drugoj ispravi koja je sačinjena ili predana prema Ugovoru, osim ako su tamo drugačije definirani. Pravni termini će biti tumačeni u skladu s razumijevanjem navedenih termina prema hrvatskom pravu a ne prema razumijevanju u bilo kojoj drugoj jurisdikciji. Osim ako je izričito navedeno drugačije u ovim OUP, pojmovi korišteni u ovim OUP imaju značenje koje im je dano u Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017) (“ZPUT”) kako može biti izmijenjen s vremena na vrijeme.

Kada god je u ovim OUP predviđeno da Klijent daje bilo koju izjavu, jamstvo, odricanje ili preuzima neku obvezu, smatra se da Klijent isto čini u svoje ime i u ime svakog od Putnika. Kada god je u ovim OUP predviđeno da Putnik daje bilo koju izjavu, jamstvo, odricanje ili preuzima neku obvezu, smatra se da Putnik isto čini u svoje ime i u ime Klijenta.

REZERVACIJA I SKLAPANJE UGOVORA

Klijent dostavlja Agenciji upit za rezervaciju paket-aranžmana na jedan od sljedećih načina: osobno u poslovnici Agencije, putem mrežne stranice Agencije www.private-tours-croatia.com, telefonom, telefaksom ili elektronskom poštom.

Po zaprimanju i obradi Klijentovog upita za rezervaciju (koja obrada može uključivati i daljnje pregovore između Agencije i Klijenta), Agencija e-mailom dostavlja Klijentu konačni pisani prijedlog Ugovora čiji sastavni dio su ovi OUP i detaljan program putovanja („Program putovanja“). Klijent potvrđuje svoj prihvat predloženog Ugovora i rezervaciju paket-aranžmana opisanog u Programu putovanja plaćanjem akontacije Agenciji u iznosu navedenom u Ugovoru, a minimalno 30% (trideset-posto) ukupne cijene paket-aranžmana za sve Putnike. Po primitku uplate cjelokupnog iznosa iz prethodne rečenice, Agencija Klijentu izdaje potvrdu o rezervaciji i fakturu za akontaciju čime se smatra da je Ugovor sklopljen. Agencija zadržava pravo odbiti ili ne obraditi nalog Klijenta za rezervaciju, o čemu će bez odgađanja pisanim putem obavijestiti Klijenta, te u cijelosti vratiti uplatitelju uplaćeni iznos akontacije. Ugovor se smatra sklopljenim na način opisan u ovom odjeljku OUP-a, te je valjan i bez potpisa Klijenta i/ili Agencije. Klijent prihvaća dostavu Ugovora (uključujući i ove OUP i Program putovanja) u PDF obliku u privitku e-maila kao valjanu dostavu na trajnom nosaču podataka, te Agencija neće biti dužna dostavljati Klijentu Ugovor u papirnatom obliku osim ako to Klijent izričito zatraži od Agencije pisanim putem.

Ako u Ugovoru nije drukčije navedeno, ostatak do ukupne cijene paket-aranžmana uplaćuje se najkasnije 4 tjedna prije početka paket-aranžmana, te će točan dan isteka roka za uplatu preostalog iznosa biti naveden u Ugovoru. Ako preostali iznos cijene paket-aranžmana ne bude uplaćen u ugovorenom roku, smatra se da je Klijent odustao od rezervacije odnosno raskinuo Ugovor te je Klijent dužan platiti Agenciji odgovarajući iznos naknade za raskid Ugovora predviđen ovim OUP. Po završetku svih usluga uključenih u ugovoreni paket-aranžman, Agencija će izdati Klijentu konačnu fakturu.

NAČIN PLAĆANJA

Osim ako je drugačije predviđeno Ugovorom, Klijent plaćanje usluga Agencije može izvršiti na bilo koji od sljedećih načina: uplatom na IBAN Agencije, korištenjem WSPAY payment gateway online plaćanja kreditnim karticama, ili slanjem potpisanog obrasca za autorizaciju kreditne kartice. U slučaju plaćanja na IBAN Agencije, sve bankovne naknade i troškove transakcije plaća Klijent. Sve cijene usluga su navedene u EUR. Iznimno, na izričit pisani zahtjev Klijenta, cijene usluga mogu se izraziti u USD u kojem slučaju se na konačno plaćanje primjenjuje prodajni USD/EUR tečaj Privredne banke Zagreb d.d. važeći na dan plaćanja. U slučaju plaćanja kreditnom karticom Klijenta, ugovoreni iznos se naplaćuje u HRK (hrvatska kuna) prema prodajnom tečaju EUR/HRK Privredne banke Zagreb d.d. važećem na dan plaćanja. Razlike između tečaja u SAD, zemljama EU i Republici Hrvatskoj su moguće, te Klijent neopozivo prihvaća gore navedene primjenjive tečajeve Privredne banke Zagreb d.d. Klijent ne može opozvati plaćanja kreditnom karticom

SUPPORTED CREDIT CARDS
VisaMaster CardMaestroAmex
CUSTOMER PROTECTION
wspayverified by visamastercard secure codeamex guaranteedamex jamstvo

CIJENA I SADRŽAJ PAKET-ARANŽMANA

Cijena paket-aranžmana navedena je u Ugovoru. Osim ako je drugačije navedeno u Programu putovanja:

(i) cijena paket-aranžmana prikazuje se „po osobi“ i temeljena je na „smještaju u dvokrevetnoj sobi“;

(ii) cijena paket-aranžmana uključuje: usluge i troškove prijevoza, hotelske usluge na bazi noćenja s doručkom, ostale dogovorene usluge navedene u Programu putovanja, ulaznice za posjećene objekte, usluge lokalnih vodiča, te pripadajući PDV;

(iii) cijena paket-aranžmana ne uključuje: opcionalne izlete i ekskurzije, troškove pribavljanja viza (ako ih ima), troškove zrakoplovnih karata i naknada zračnih luka, obroke i pića koja nisu navedena u Programu putovanja, napojnice pružateljima usluga, troškove dodatnih usluga hotela ili drugih smještajnih jedinica koji nisu navedeni u Programu putovanja (poput troškova mini bara, usluga pranja rublja, pristupa internetu i sl.).

Sve vrste posebnih usluga (posebne prehrambene potrebe, smještaj u jednokrevetnoj sobi, alergije, zdravstvene potrebe, boravak u sobi ili drugoj smještajnoj jedinici više kategorije od dogovorene), Klijent mora zatražiti i dogovoriti s Agencijom prilikom zaključivanja rezervacije i Ugovora. Ako Klijent zatraži takve dodatne usluge tijekom putovanja, a Agencija odluči iste prihvatiti, Klijent se obvezuje podmiriti razliku u cijeni na licu mjesta predstavniku Agencije, kojem je zahtjev podnesen tijekom putovanja i boravka ili drugoj osobi po uputi predstavnika Agencije. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta Klijent/Putnik eventualni prigovor podnosi izravno izvršitelju usluge, te Agencija ne snosi odgovornost za tu uslugu, bez obzira na eventualnu pomoć Klijentu/Putniku u pribavljanju iste. Cijene koje su eventualno navedene u Programu putovanja za takve doplate na licu mjesta informativnog su karaktera i podložne promjeni.

Cijene navedene u Ugovoru su temeljene na cijenama ugovorenima između Agencije i njenih dobavljača i pružatelja usluga, iste ne moraju odgovarati cijenama navedenim na licu mjesta na odredištu na kojem boravi Klijent/Putnik, te eventualne razlike u cijenama ne mogu biti predmet prigovora Klijenta/Putnika. Svi primjenjivi popusti navedeni su u Ugovoru te nikakvi drugi popusti neće biti odobreni Klijentu niti Putnicima. Troškovi koje Agencija ima u organizaciji ugovorenog paket-aranžmana predstavljaju poslovnu tajnu Agencije te ne mogu biti otkriveni Klijentu. Agencija ne odobrava povrat sredstava Klijentu ni Putnicima za eventualno izgubljene ili uništene putne isprave, niti za bilo koju neiskorištenu uslugu uključenu u ugovorenu cijenu paket-aranžmana.

Hoteli, apartmani ili drugi smještajni objekti u Programu putovanja opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja Programa putovanja. Agencija može odlučiti rezervirati smještaj u smještajnom objektu više kategorije od dogovorene, bez ikakve dodatne nadoplate Klijenta. Lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno se razlikuje, smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi, što Klijent i Putnik prihvaćaju te Agencija ne preuzima nikakvu odgovornost za navedeno. Agencija ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pisanu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u Programu putovanja. Raspored smještaja Putnika u sobama ili apartmanima u smještajnom objektu određuje recepcija u mjestu boravka. Ako Klijent nije izričito ugovorio sobu, apartman ili kabinu posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u objektu opisanom u Programu putovanja. Ako u Programu putovanja nije navedeno drugačije, smještaj nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, a individualni dolazak u smještajne objekte iza 20 sati mora se najaviti Agenciji najmanje 24 sata unaprijed pisanim putem.

Nakon sklapanja Ugovora, a najkasnije 20 dana prije početka paket-aranžmana, Agencija smije jednostrano povećati ugovorenu cijenu u slučaju promjena cijene prijevoza Putnika koje su proizašle iz troškova goriva ili drugih izvora energije, promjene visine poreza ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene Ugovorom koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje paket-aranžmana (uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama), ili promjene primjenjivih deviznih tečajeva iz Ugovora. Korekcija cijene vrši se na način da Agencija jednostrano uveća cijenu za cjelokupni iznos promjene. Klijent i Putnici prihvaćaju takvo jednostrano povećanje ugovorene cijene ako isto iznosi do (i uključujući) 8% ugovorene ukupne cijene paket-aranžmana, a ako navedeno povećanje cijene premaši 8% ugovorene ukupne cijene paket-aranžmana, Klijent ima pravo otkazati putovanje odnosno raskinuti Ugovor bez plaćanja naknade za raskid Ugovora predviđene ovim OUP, no ni Klijent ni Putnici nemaju nikakvo pravo potraživati bilo kakvu naknadu štete od Agencije kao posljedicu takvog raskida. Agencija će o promjeni cijene izvijestiti Klijenta e-mailom, te ako Klijent u roku od 2 dana od primitka obavijesti o promjeni cijene ne dostavi Agenciji u pisanom obliku obavijest o raskidu Ugovora, smatra se da je Klijent suglasan s promjenom cijene. Klijent ima prava predviđena u članku 35. stavku 4. ZPUT-a.

IZMJENE I RASKID UGOVORA OD STRANE KLIJENTA

Nakon sklapanja Ugovora, Klijent može jednostrano odustati od putovanja i raskinuti Ugovor dostavom pisane obavijesti Agenciji o raskidu, u kojem slučaju je Klijent dužan platiti Agenciji sljedeću naknadu za raskid Ugovora:

(i) u iznosu od 20% ukupne cijene paket-aranžmana ako je Agencija obavijest o raskidu zaprimila 70 ili više dana prije početka paket-aranžmana,

(ii) u iznosu od 30% ukupne cijene paket-aranžmana ako je Agencija obavijest o raskidu zaprimila 69-40 dana prije početka paket-aranžmana,

(iii) u iznosu od 75% ukupne cijene paket-aranžmana ako je Agencija obavijest o raskidu zaprimila 39-28 dana prije početka paket-aranžmana,

(iv) u iznosu od 90% ukupne cijene paket-aranžmana ako je Agencija obavijest o raskidu zaprimila 27-7 dana prije početka paket-aranžmana, ili

(v) u iznosu od 100% ukupne cijene paket-aranžmana ako je Agencija obavijest o raskidu zaprimila kasnije od 7. dana prije početka paket-aranžmana.

Radi izbjegavanja dvojbe, navedene naknade primjenjuju se neovisno o razlogu zbog kojeg Klijent raskida Ugovor (uključujući zdravstveno stanje Klijenta, Putnika i članova njihovih obitelji, kašnjenja javnog prijevoza ili drugog prijevoza kojeg je ugovorio sam Klijent, loših vremenskih uvjeta, itd.) osim u slučaju kada Klijent ima pravo na raskid Ugovora zbog bitnih povreda Ugovora od strane Agencije. Klijent je dužan platiti navedenu naknadu za raskid Ugovora i u slučaju da Klijent jednostrano zatraži promjenu datuma dolaska, promjenu smještajne jedinice, sobe ili apartmana, kao i bilo koje druge značajnije promjene. U slučaju bilo kakvog otkaza ili skraćenja putovanja od strane Klijenta zbog loših vremenskih uvjeta, također se primjenjuju gore navedene naknade za raskid Ugovora. Iznimno od prethodnih odredbi, u slučaju Klijentovog raskida uslijed izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket-aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz Putnika na odredište:

(i) Klijent nije dužan platiti gore navedenu naknadu za raskid Ugovora,

(ii) Klijent ima pravo na povrat svih izvršenih plaćanja Agenciji na ime cijene,

(iii) Klijent nema pravo na nikakvu naknadu štete. Bez obzira na trenutak i razlog otkazivanja putovanja, Klijent je dužan podmiriti sve troškove ishođenja vize za bilo kojeg Putnika.

Ako je Klijent izravno ili preko Agencije ugovorio s osiguravateljem osiguranje od otkaza putovanja, Klijent ima pravo na isplatu odštete od osiguravatelja društva isključivo prema uvjetima police osiguranja. Svi uvjeti i rokovi isplate odštete, izravno su ugovoreni između osiguravatelja i Klijenta, te Agencija ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvo nepriznavanje ili prigovor koji osiguravatelj uputi Klijentu na njegov zahtjev za isplatu po navedenoj polici osiguranja, čak i ako je navedeno osiguranje Klijent ugovorio s osiguravateljem uz posredovanje Agencije.

Prije početka paket-aranžmana Klijent može prenijeti Ugovor na drugog Putnika koji ispunjava sve uvjete koji se primjenjuju na taj Ugovor o čemu je dužan obavijestiti Agenciju pisanim putem najkasnije 7 dana prije početka paket-aranžmana. Klijent i Putnik na kojeg je prenesen Ugovor solidarno su odgovorni Agenciji za plaćanje iznosa cijene, te pored toga i svih eventualnih dodatnih naknada, pristojbi ili ostalih troškova koji proizlaze iz prijenosa Ugovora o kojima ih je Agencija obavijestila te im dostavila dokaz o njihovom nastanku.

OBVEZE I ODGOVORNOSTI AGENCIJE

Kombinacija usluga putovanja koja je ugovorena Ugovorom predstavlja paket-aranžman u smislu ZPUT-a, te Klijent/Putnik ima sva prava koja proizlaze iz odredbi ZPUT-a koja se odnose na paket-aranžmane. Agencija je kao organizator putovanja odgovorna za izvršenje paket-aranžmana kao cjeline, to jest za izvršenje svih usluga koje su uključene u cijenu u Programu putovanja. Iznimno, i samo ako je to izričito navedeno u Ugovoru, kod pojedinih putovanja Agencija može nastupati kao posrednik, odnosno prodavatelj u smislu odredaba ZPUT-a, a treća osoba može nastupati kao organizator putovanja, u kojem slučaju:

(i) će za takve paket aranžmane u Ugovoru biti naznačen odgovorni organizator putovanja,

(ii) se na to putovanje primjenjuju opći uvjeti tog trećeg odgovornog organizatora,

(iii) Agencija ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora, te

(iv) sklapanjem Ugovora Putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja tog trećeg odgovornog organizatora.

Agencija će bez nepotrebnog odgađanja Putniku u poteškoćama pružiti primjerenu pomoć, posebice pružanjem primjerenih informacija o zdravstvenim službama, lokalnim tijelima i konzularnoj pomoći i pomaganjem putniku pri uspostavljanju daljinske komunikacije i pri pronalaženju alternativnih putnih aranžmana. Ako je Putnik takvu poteškoću prouzročio namjerno ili nepažnjom, Agencija može naplatiti navedenu pomoć u visini svojih stvarnih troškova.

Agencija je dužna čuvati, kao poslovnu tajnu, sve što je saznala o Klijentu i Putniku te bez njihova odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima i ako je potrebno za potrebe izvršenja Ugovora, nikome ne smije priopćiti: njihovu adresu, mjesto i vrijeme putovanja, boravka, uplaćenu cijenu, kao ni imena njihovih suputnika.

Agencija izričito isključuje svaku odgovornost Agencije u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih:

(i) činjenicama za koje je odgovoran Klijent ili Putnik,

(ii) nepredvidivim ili neizbježnim radnjama trećih osoba koje nisu povezane s pružanjem usluga putovanja obuhvaćenih Ugovorom,

(iii) izvanrednim okolnostima koje se nisu mogle izbjeći odnosno višom silom (uključujući rat, nemire, štrajkove, terorističke akcije, sanitarne poremećaje, vremenske nepogode, intervencije nadležnih vlasti, prometne nezgode, kašnjenja i poremećaja javnog prijevoza na odredištu i dr.), te

(iv) kašnjenjem prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama.

Agencija nije odgovorna za uništenu, ukradenu ili izgubljenu prtljagu ili druge stvari Putnika. U svim navedenim slučajevima Agencija nije dužna platiti nikakve eventualne troškove ni štetu Putnika. Za sve eventualne štete za koje bi Agencija bila odgovorna, osim šteta koje su posljedica tjelesne ozljede ili šteta koje je Agencija prouzročila namjerno ili nepažnjom, maksimalni iznos štete ograničava se na trostruku ukupnu cijenu paket-aranžmana.

OBVEZE I ODGOVORNOSTI KLIJENTA I PUTNIKA

Klijent izričito potvrđuje Agenciji:

(i) da je sve Putnike upoznao s Ugovorom (uključujući i Program putovanja i ove OUP),

(ii) da je ovlašten djelovati u ime svih Putnika navedenih u rezervaciji,

(iii) da je u cijelosti odgovoran Agenciji za poštivanje Ugovora od strane svih Putnika te je dužan izvršiti sva plaćanja predviđena Ugovorom za sve Putnike,

(iv) da se uplate akontacije odnosno cjelokupne cijene paket-aranžmana odnose na sve Putnike na istoj rezervaciji, te se raspoređuju jednako na sve Putnike na toj rezervaciji ako nije drukčije predviđeno Ugovorom.

Klijent je dužan dati sve potrebne osobne podatke svakog od Putnika i pravodobno dostaviti Agenciji svu dokumentaciju potrebnu za organizaciju i realizaciju putovanja. Agencija ima pravo zatražiti i zadržati preslike dokumenata ukoliko je to potrebno za realizaciju putovanja. Ako Klijent ne dostavi tražene podatke i preslike dokumenata u roku i na način kako je Agencija zatražila, smatra se da je odustao od rezervacije odnosno raskinuo Ugovor te je Klijent dužan platiti Agenciji odgovarajući iznos naknade za raskid Ugovora predviđen ovim OUP. Klijent je odgovoran za svu štetu koja za Klijenta ili bilo kojeg Putnika ili Agenciju nastane zbog davanja netočnih i/ili nepotpunih podataka i/ili dokumenata.

Ako je neki od Putnika maloljetnik koji putuje bez pratnje roditelja ili druge ovlaštene osobe u okviru paket-aranžmana koji uključuje smještaj, Klijent je najkasnije prije početka paket-aranžmana dužan dati sve podatke i omogućiti izravan kontakt s maloljetnikom ili osobom odgovornom za maloljetnika u mjestu boravka maloljetnika. Klijent je dužan pravovremeno dostaviti Agenciji sve izjave o suglasnosti zakonskih zastupnika svakog maloljetnog Putnika koje Agencija zatraži u skladu s Ugovorom i primjenjivim propisima (uključujući i suglasnosti za obradu osobnih podataka maloljetnog Putnika)

Klijent je dužan pribaviti svaku putovnicu, vizu, zdravstvenu iskaznicu ili drugu putnu dokumentaciju potrebnu za putovanje i boravak u inozemstvu za sve Putnike te osigurati da je navedena dokumentacija u svakom trenutku u cijelosti potpuna i valjana. Klijent je isključivo odgovoran ako bilo koji Putnik ne bude u mogućnosti ostvariti putovanje zbog neposjedovanja valjanih putnih isprava ili ako mu zahtjev za ishođenjem vize bude odbijen. U tom slučaju smatra se da je Klijent za navedenog Putnika raskinuo Ugovor, te je Klijent dužan platiti naknadu za raskid Ugovora prema ovim OUP. U slučaju krađe ili gubitka putnih isprava za vrijeme putovanja, Putnik će sam snositi troškove pribavljanja novih isprava, kao i ostale troškove koji iz toga mogu proizaći. Klijent i svi Putnici koji nisu državljani Hrvatske i nemaju hrvatske putne dokumente trebaju se prije sklapanja Ugovora osobno informirati o zemlji u koju putuju i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju s obzirom na različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. Osnovne informacije o viznom režimu primjenjivom u Republici Hrvatskoj dostupne su na službenim mrežnim stranicama hrvatskog Ministarstva vanjskih i europskih poslova http://www.mvep.hr/en/consular-information/visas/visa-requirements-overview/, a eventualna pitanja vezano za navedeno Putnik može uputiti navedenom Ministarstvu na e-mail adresu vize@mvep.hr. Radi izbjegavanja dvojbe, Agencija ne snosi nikakvu odgovornost za točnost i potpunost navedenih informacija i odgovora Ministarstva.

Klijent je odgovoran za provjeru i potvrdu datuma i vremena polaska/dolaska letova prikazanih na zrakoplovnim kartama i za pravovremenu prijavu (check-in) u zračnu luku, te Agencija ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno propuštene letove zbog zakašnjele prijave (check-in) u zračnu luku. Klijent je osobno odgovoran za bilo kakvu štetu koju uzrokuje sam Klijent i/ili bilo koji od Putnika, te je odmah dužan u cijelosti platiti takvu štetu ili gubitak (uključujući i izgubljene ključeve) vlasniku smještaja, upravitelju, drugom dobavljaču odnosno trećoj oštećenoj osobi. Svi Putnici dužni su poštivati druge ljude u zemlji koju posjećuju, te se u svakom trenutku pridržavati svih primjenjivih propisa (uključujući i devizne i carinske propise). U slučaju povrede obveze iz prethodne rečenice, koja za posljedicu ima prekid putovanja, Agencija nema nikakvu daljnju odgovornost prema Klijentu/Putniku (uključujući i organizaciju povratka u zemlju domicila), te Agencija ne vrši povrat uplaćenih sredstava i ne snosi nikakve troškove niti štetu nastalu prekidom putovanja.

Putnik je dužan pridržavati se pravila smještajnih jedinica u pogledu vremena početka korištenja i napuštanja soba, apartmana, kabina i sl., u protivnom Putnik sam snosi eventualne dodatne troškove. Putnik je samostalno odgovoran za svu štetu učinjenu prilikom boravka u hotelu odnosno drugom smještajnom objektu ili prijevoznom sredstvu u kojem Putnik boravi tijekom putovanja. Ako Putnik na bilo koji način narušava sigurnost, mir ili udobnost drugih putnika ili ugrožava i/ili otežava redovno odvijanje putovanja u skladu s Programom putovanja, Agencija osim prava na punu naknadu materijalne i nematerijalne štete ima pravo prekinuti putovanje za tog Putnika, nastaviti provedbu putovanja u skladu s Programom putovanja bez njega, te će Putnik biti odgovoran za nadoknadu svih troškova i štete koji iz istoga proizlaze. Ako je u tom slučaju Putnik maloljetna osoba, zakonski zastupnik Putnika je dužan osigurati povratak Putnika kući o vlastitom trošku. Putnik će odgovarati za svaku štetu koju pretrpe Agencija, prijevoznik ili pružatelj usluga uključeni u paket-aranžman koja bi bila posljedica Putnikova propusta da se ponaša u skladu sa svojim obvezama koje proizlaze iz Ugovora i primjenjivih propisa.

Putnik je dužan pridržavati se svih razumnih naputaka predstavnika Agencije i u dobroj vjeri surađivati s predstavnikom Agencije. U slučaju bilo kakvog nezadovoljstva, Putnik je dužan smireno i u dobroj vjeri surađivati s predstavnikom Agencije i na licu mjesta, nastojati razriješiti predmet nezadovoljstva, bez javnog izražavanja nezadovoljstva, utjecaja na druge Putnike i treće osobe, te bilo kakvih radnji koje bi mogle narušiti ugled Agencije.

Klijent je dužan obavijestiti Agenciju prije sklapanja Ugovora o svim činjenicama u pogledu zdravlja, navika i sl. svakog od Putnika koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (uključujući ako Putnik iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). Ako su u Programu putovanja navedena posebna pravila za putovanje (poput primjerice obveznog cijepljenja i nabavke odgovarajućih dokumenata), Putnik je dužan ispuniti navedene zahtjeve.

Klijent izričito izjavljuje da će se Klijent i svi Putnici suzdržati od bilo kakvih javnih izjava ili objava na Internetu ili bilo kojem drugom mediju koje bi u cijelosti ili dijelom bile neistinite, nepotpune ili zavaravajuće te mogle naštetiti ugledu i interesima Agencije. Takvo postupanje za posljedicu ima Klijentovu obvezu da naknadi sve štete koju Agencija može pretrpjeti (uključujući i svu izmaklu dobit i povredu prava osobnosti), a može imati i obilježja kaznenog djela sukladno primjenjivim hrvatskim propisima.

Putnik je dužan čuvati privatnost svih ostalih Putnika i trećih osoba, te ne smije ni na koji način evidentirati, fotografirati ili čuvati njihove osobne podatke u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.) („GDPR“). Putnik izričito izjavljuje da je upoznat s činjenicom da su kazne za povredu GDPR-a značajne, te odgovara Agenciji za cjelokupnu visinu eventualne kazne i ostalu štetu koju bi Agencija mogla pretrpjeti uslijed povrede GDPR-a od strane Putnika.

PRIGOVORI

U slučaju da Putnik ima prigovor koji se odnosi na neispunjenje pojedine usluge iz Ugovora, Putnik je dužan svaku eventualnu reklamaciju bez odgode prijaviti predstavniku Agencije navedenom u Ugovoru te odgovarajućem pružatelju usluga (npr. recepciji hotela, prijevozniku i sl.), kako bi se problem pokušalo ukloniti na licu mjesta. Ako navedeni pružatelj usluga po prigovoru Putnika ukloni uočenu nesukladnost, te Putnik takvu uslugu prihvati i iskoristi, Putnik se odriče bilo kakvih daljnjih prigovora, prava i potraživanja po toj osnovi. Ako navedeni pružatelj usluga po prigovoru Putnika ne ispravi uočenu nesukladnost u pruženoj usluzi, Putnik je dužan zatražiti potvrdu navedenog pružatelja usluga iz koje je vidljivo da usluga nije izvršena u skladu s Ugovorom.

Ako nesukladnost nije riješena izravno od strane pružatelja usluga sukladno prethodnom odjeljku ovih OUP, Klijent može podnijeti Agenciji pisani prigovor osobno u poslovnici Agencije, putem e-maila na adresu info@private-tours-croatia.com, putem telefaksa ili preporučenom poštom na adresu Agencije PRIVATE TOURS CROATIA d.o.o., Bihaćka 2A, 10000 Split, Hrvatska. Navedeni prigovor Klijent je dužan podnijeti Agenciji najkasnije 8 dana nakon završetka putovanja te je istome dužan priložiti dokaze da je Klijent/Putnik prethodno postupio u skladu s prethodnim odjeljkom ovih OUP. Ako Klijent nije podnio navedeni prigovor Agenciji u roku iz prethodne rečenice ili uz prigovor nije dostavio dokaze da je Klijent/Putnik postupio u skladu s prethodnim odjeljkom ovih OUP, smatra se da se Klijent odrekao svih prava i potraživanja Klijenta i bilo kojeg Putnika po toj osnovi, te su se u tom slučaju Klijent i svi Putnici dužni trajno suzdržati od bilo kakvih negativnih recenzija i drugih radnji koje bi mogle biti štetne za interese i ugled Agencije. Agencija je dužna u roku od 15 dana od primitka prigovora Klijenta dostaviti pisani odgovor - rješenje o prigovoru. Do isteka navedenog roka, Klijent se odriče prava posredovanja bilo koje treće osobe, prava na pokretanje sudskog, arbitražnog, upravnog ili bilo kakvog drugog postupka, kao i bilo kakvog pružanja informacija medijima. Maksimalni iznos sniženja cijene po Klijentovom prigovoru je iznos spornog dijela usluga, te ne može uključivati već upotrijebljene usluge ili cijeli iznos cijene paket aranžmana.

OSIGURANJA KOJA AGENCIJA NUDI PUTNIKU

U skladu sa ZPUT-om, Agencija nudi Putniku mogućnost da izravno (ili putem Agencije kao posrednika) ugovori s trećom osobom osiguravateljem osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka Putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti. Informacije o sadržaju tih osiguranja te poveznica (link) na osiguravateljeve opće uvjete ugovora o osiguranju dostupne su u svakom trenutku na mrežnim stranicama Agencije https://www.private-tours-croatia.com/pdf/allianz.pdf. Osim ako je u Ugovoru izričito navedeno, cijene navedenih osiguranja nisu uključene u cijenu paket-aranžmana.

IZMJENE PROGRAMA PUTOVANJA I OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE

Ako Agencija nakon sklapanja Ugovora, a prije početka paket-aranžmana značajnije izmijeni Program putovanja, dužna je bez odgode o tome obavijestiti Klijenta e-mailom. Ako u roku od 3 dana od primitka navedene obavijesti Agencije Klijent ne obavijesti Agenciju da prihvaća izmijenjeni Program putovanja, Ugovor se smatra raskinutim, Agencija će bez odgode vratiti Klijentu do tada uplaćeni dio cijene, a Klijent se odriče svih daljnjih potraživanja po navedenoj osnovi. U slučaju Klijentovog prihvata izmijenjenog Programa putovanja, isti postaje dio Ugovora umjesto ranijeg Programa putovanja, s time da se Putnik odriče svih potraživanja prema Agenciji s bilo kojeg pravnog osnova koji bi proizlazio iz prvotnog Programa putovanja ili navedene izmjene. Ako Agencija nakon početka paket-aranžmana nije pružila znatan dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje znatnog dijela ugovorenih usluga, Agencija može na svoj teret, a uz suglasnost Klijenta izvršiti izmjene Programa putovanja za nastavak putovanja, te po potrebi naknaditi Klijentu stvarnu razliku u cijeni.

Agencija zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili voznog reda drugog prijevoznika ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje Agencija ne može utjecati) i to bez naknade Klijentu, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. Agencija ne preuzima nikakvu odgovornost za promjene zbog okolnosti koje se nisu mogle izbjeći i više sile u toku putovanja.

Agencija može raskinuti Ugovor i Klijentu u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete i bilo kakvih drugih plaćanja Klijentu ni bilo kojem od Putnika, ako Agenciju u izvršenju Ugovora spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći te ako Klijenta o raskidu Ugovora obavijesti bez nepotrebnog odgađanja prije početka paket-aranžmana.

OSIGURANJE JAMČEVINE ZA SLUČAJ NESOLVENTNOSTI I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

Sukladno ZPUT-u, Agencija je s osiguravajućim društvom Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 26187994862, temeljem Ugovora o osiguranju od dana 06.12.2019. ugovorila: osiguranje jamčevine za slučaj nesolventnosti koje omogućava Putniku neposredno ostvarivanje prava iz jamčevine od osiguravajućeg društva pod brojem police 298290000064. U slučaju nastanka osiguranog slučaja Klijent/Putnik treba na najbrži način kontaktirati navedenog osiguravatelja Croatia osiguranje d.d., Služba za prijavu šteta, na e-mail stete.prijava@crosig.hr, ili putem telefona na broj +385 (0)800 1884. Agencija je s osiguravajućim društvom Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Slovenska ulica 24, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 52848403362, temeljem Ugovora o osiguranju od dana 06.12.2019. ugovorila osiguranje od odgovornosti za štetu koju Agencija prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz Ugovora pod brojem police 1322-00047941. U slučaju nastanka osiguranog slučaja Klijent/Putnik treba na najbrži način kontaktirati navedenog osiguravatelja Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Služba za prijavu šteta, na e-mail likvi-ri@wiener.hr, ili putem telefona na broj+385 1 3718 600.

Ovo vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti Agencije i osiguranju od odgovornosti za štetu.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Klijent i Putnici osobne podatke daju dobrovoljno. Osobni podaci Klijenta/Putnika usluga potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju komunikaciju, ugovaranje i izvršenje usluga. Agencija će osobne podatke Klijenta/Putnika obrađivati, koristiti i čuvati u skladu sa svim primjenjivim propisima (uključujući GDPR) te ih neće iznijeti iz zemlje ili dati trećim osobama, osim dobavljačima koji sudjeluju u realizaciji ugovorenih usluga (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik, osiguravajuća kuća). Osobni podaci Klijenta/Putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci uprave Agencije o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Sklapanjem Ugovora Klijent pristaje da Agencija osobne podatke Klijenta/Putnika može upotrebljavati u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, promocija, newslettera). Klijent i Putnik mogu u bilo kojem trenutku uskratiti suglasnost za korištenje osobnih podataka u marketinške svrhe slanjem e-mail zahtjeva Agenciji na mira@private-tours-croatia.com. Sklapanjem Ugovora Klijent potvrđuje da je pročitao i u cijelosti prihvaća Izjavu o privatnosti i zaštiti osobnih podataka koja je u svako doba dostupna na mrežnim stranicama Agencije:https://www.private-tours-croatia.com/privacy-policy

ZAVRŠNE ODREDBE

U skladu s člankom 21. ZPUT-a, opće informacije o Agenciji dostupne su na mrežnim stranicama Agencije: https://www.private-tours-croatia.com/hr/general-information. Nadležno tijelo za nadzor poslovanja Agencije i središnja kontaktna točka za administrativnu suradnju u skladu s odredbama ZPUT-a je Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, e-mail: pravni@mint.hr, tel: + 385 1 6169 243. Ugovorne strane će sve eventualne sporove vezano za Ugovor (uključujući njegovo izvršavanje i prestanak) pokušati riješiti sporazumno, a ako to nije moguće bit će nadležan sud u Splitu, Hrvatska. Primjenjuje se hrvatsko pravo. Ovi OUP isključuju sve ranije izdane opće uvjete poslovanja Agencije, te stupaju na snagu dana 07.09.2018.

Get some inspiration for Your next travel!

Tours that are found on this website are easily reshaped to fulfill Your needs.