OPĆI UVJETI POSLOVANJA PUTNIČKE AGENCIJE PRIVATE TOURS CROATIA d.o.o.

OPĆE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti poslovanja putničke agencije Private Tours Croatia d.o.o. („Opći uvjeti“) sastavni su dio Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu („Ugovor“) sklopljenog između Agencije kao organizatora putovanja s jedne strane i Klijenta s druge strane. Ovi Opći uvjeti vrijede samo za paket-aranžmane u kojima je Agencija organizator, te se isti ne primjenjuju u slučaju da Agencija posreduje i/ili prodaje usluge drugih turističkih agencija. U potonjem slučaju u Ugovoru će biti naznačen odgovorni organizator putovanja te će se primjenjivati opći uvjeti tog organizatora koje će Agencija učiniti dostupnima Klijentu. U slučaju bilo kakvog neslaganja odredbi Ugovora i/ili Programa putovanja s ovim Općim uvjetima, odredbe Ugovora odnosno Programa putovanja će prevladati. U slučaju bilo kakvog neslaganja odredbi Ugovora s Programom putovanja, odredbe Ugovora će prevladati.

DEFINICIJE I TUMAČENJE

Uz pojmove označene velikim slovom koji su definirani na drugim mjestima u Ugovoru i ovim Općim uvjetima, pojmovi označeni velikim slovom u Općim uvjetima imaju sljedeće značenje:

Agencija“ označava PRIVATE TOURS CROATIA d.o.o. putničku agenciju sa sjedištem na adresi Bihaćka 2/A, 21000 Split, Hrvatska, upisanu u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 081088315, OIB: 52336583894;

GDPR“ označava Opću uredbu o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.);

Klijent“ označava osobu koja želi sklopiti ili je sklopila Ugovor s Agencijom u svoju korist i/ili u korist jednog ili više Putnika;

Ministarstvo“ označava Ministarstvo Republike Hrvatske nadležno za turizam;

Naknada za obradu rezervacije“ označava naknadu koju je Klijent koji prihvaća sklapanje Ugovora dužan platiti Agenciji za usluge obrade Klijentovog upita za rezervaciju te kreiranja Programa putovanja prilagođenog zahtjevima i željama Klijenta koje je Agencija pružila Klijentu prije sklapanja Ugovora. Osim ako je drugačije navedeno u Ugovoru, Naknada za obradu rezervacije iznosi 10% ukupnog iznosa koji je Klijent dužan platiti Agenciji prema Ugovoru. Naknada za obradu rezervacije ne predstavlja dio cijene paket-aranžmana koji je predmet Ugovora, te je u cijelosti nepovratna, čak i u slučajevima kada bi Klijent sukladno ovim Općim uvjetima ili primjenjivim propisima imao pravo na povrat bilo kojeg dijela cijene paket-aranžmana.

Program putovanja“ označava dokument koji čini sastavni dio Ugovora, a koji sadrži predugovorne informacije iz članka 29. st. 1. točke a), b), c), d), e) i f) ZPUT-a;

Putnik“ označava svaku osobu koja ima pravo putovati na temelju sklopljenog Ugovora;

Razlozi za koje Agencija ne odgovara“ označava sljedeće razloge zbog kojih se Agencija oslobađa odgovornosti za štetu prema Putniku: (i) nesukladnost se može pripisati Putniku; (ii) nesukladnost se može pripisati trećoj osobi koja nije povezana s pružanjem usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu i da je nesukladnost nepredvidiva ili neizbježna, ili (iii) do nesukladnosti je došlo zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći;

ZPUT“ označava Zakon o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine broj 130/2017, 25/2019, 98/2019, 42/2020), sa svim njegovim kasnijim eventualnim izmjenama, dopunama i/ili zamjenama.

Definicije sadržane u ovim Općim uvjetima primjenjuju se na oblike u jednini kao i u množini tih izraza. Kada god se riječi “uključuju”, “uključuje” ili “uključujući” koriste u ovim Općim uvjetima, smatra se da iza njih slijede riječi “bez ograničenja”. Svaka referenca na „Ugovor“ odnosi se na Ugovor kao cjelinu, a ne na bilo koju posebnu odredbu Ugovora. Svi izrazi definirani u ovim Općim uvjetima imaju definirano značenje kada se koriste u bilo kojoj potvrdi ili drugoj ispravi koja je sačinjena ili predana prema Ugovoru, osim ako su tamo drugačije definirani. Pravni termini korišteni u ovim Općim uvjetima i Ugovoru će biti tumačeni u skladu s razumijevanjem navedenih termina prema hrvatskom pravu a ne prema razumijevanju u bilo kojoj drugoj jurisdikciji. Izrazi korišteni u ovim Općim uvjetima imaju značenje utvrđeno ZPUT-om, osim ako ovim Općim uvjetima nije izričito određeno drugačije.

REZERVACIJA I SKLAPANJE UGOVORA

Klijent dostavlja Agenciji upit i prijavu za rezervaciju paket-aranžmana na jedan od sljedećih načina: osobno u poslovnici Agencije, putem mrežne stranice Agencije www.private-tours-croatia.com, telefonom, telefaksom ili elektronskom poštom.

Po zaprimanju i obradi Klijentovog upita za rezervaciju (koja obrada može uključivati i daljnje pregovore između Agencije i Klijenta), Agencija e-mailom dostavlja Klijentu konačni pisani prijedlog Ugovora čiji sastavni dio su ovi Opći uvjeti i Program putovanja.

Za potvrdu rezervacije Klijent je dužan podmiriti Agenciji cjelokupni iznos Naknade za obradu rezervacije, te predujam (akontaciju) od 20% (dvadeset-posto) ukupnog iznosa koji je Klijent dužan platiti Agenciji prema Ugovoru, ako drugačiji iznos predujma nije naveden u Ugovoru. Klijent će uplatu Naknade za obradu rezervacije i predujma izvršiti na temelju pisanog prijedloga Ugovora koji je Agencija dostavila Klijentu u kojem će biti naveden i rok do kada predujam i Naknada za obradu rezervacije moraju biti plaćeni. Ugovor se smatra sklopljenim i stupa na snagu s danom kada je Agencija zaprimila cjelokupni iznos Naknade za obradu rezervacije i predujma navedenih u Ugovoru. Ako Klijent ne izvrši uplatu Naknade za obradu rezervacije i predujma u roku navedenom u prijedlogu Ugovora, smatrat će se da je Klijent otkazao prijavu za rezervaciju, te da nije prihvatio navedeni prijedlog Ugovora, a navedeni prijedlog Ugovora se protekom tog roka smatra nevažećim.

Ugovor se smatra sklopljenim na način opisan u ovom odjeljku Općih uvjeta, te je valjan i bez potpisa Klijenta i/ili Agencije. Klijent prihvaća dostavu Ugovora (uključujući i ove Opće uvjete i Program putovanja) u PDF obliku u privitku e-maila Agencije kao valjanu dostavu na trajnom nosaču podataka, te Agencija neće biti dužna dostavljati Klijentu Ugovor u papirnatom obliku osim ako to Klijent izričito zatraži od Agencije pisanim putem.

Uplaćeni predujam uračunava se u cijenu paket-aranžmana. Ako u Ugovoru nije drukčije navedeno, ostatak do ukupne cijene paket-aranžmana uplaćuje se najkasnije 30 (trideset) dana prije početka paket-aranžmana, te će točan dan isteka roka za uplatu preostalog iznosa biti naveden u Ugovoru. Ako preostali iznos cijene paket-aranžmana ne bude uplaćen u ugovorenom roku, smatra se da je Klijent otkazao Ugovor te je Klijent dužan platiti Agenciji ugovorenu naknadu za raskid Ugovora. Po završetku svih usluga uključenih u ugovoreni paket-aranžman, Agencija će izdati Klijentu konačnu fakturu.

PRIJENOS UGOVORA NA DRUGOG PUTNIKA

Prije početka paket-aranžmana Klijent može prenijeti Ugovor na drugog Putnika koji ispunjava sve uvjete koji se primjenjuju na taj Ugovor o čemu je dužan obavijestiti Agenciju pisanim putem najkasnije 7 dana prije početka paket-aranžmana. Klijent i Putnik na kojeg je prenesen Ugovor solidarno su odgovorni Agenciji za plaćanje iznosa cijene, te pored toga i svih eventualnih dodatnih naknada, pristojbi ili ostalih troškova koji proizlaze iz prijenosa Ugovora o kojima ih je Agencija obavijestila te im dostavila dokaz o njihovom nastanku.

NAČIN PLAĆANJA

Osim ako je drugačije predviđeno Ugovorom, Klijent plaćanje usluga Agencije može izvršiti na bilo koji od sljedećih načina: uplatom na IBAN Agencije, korištenjem WSPAY payment gateway online plaćanja kreditnim karticama, ili slanjem potpisanog obrasca za autorizaciju kreditne kartice. U slučaju plaćanja na IBAN Agencije, sve bankovne naknade i troškove transakcije plaća Klijent odnosno drugi Putnik koji vrši uplatu. Agencija može odobriti Klijentu popust za određeni način plaćanja, o čemu će Agencija obavijestiti Klijenta prije iniciranja plaćanja. Sve cijene usluga su navedene u EUR. Iznimno, na izričit pisani zahtjev Klijenta, cijene usluga mogu se izraziti u USD u kojem slučaju se na konačno plaćanje primjenjuje prodajni USD/EUR tečaj Privredne banke Zagreb d.d. važeći na dan plaćanja. Klijent je upoznat da mogu postojati razlike između gore navedenog primjenjivog tečaja i tečaja u drugim zemljama, te Klijent neopozivo prihvaća gore navedeni primjenjiv tečaj. Plaćanje izvršeno kreditnom/debitnom karticom ne može se opozvati.

SUPPORTED CREDIT CARDS
VisaMaster CardMaestroAmex
CUSTOMER PROTECTION
wspayverified by visamastercard secure codeamex guaranteedamex jamstvo

CIJENA I SADRŽAJ PAKET-ARANŽMANA

Cijena paket-aranžmana navedena je u Ugovoru te uključuje usluge koje je Agencija navela u Programu putovanja. Osim ako je drugačije navedeno u Programu putovanja: (i) cijena paket-aranžmana prikazuje se „po osobi“ i temeljena je na „smještaju u dvokrevetnoj sobi“; (ii) cijena paket-aranžmana uključuje: usluge i troškove prijevoza, hotelske usluge na bazi noćenja s doručkom, ostale dogovorene usluge navedene u Programu putovanja, ulaznice za posjećene objekte, usluge lokalnih vodiča, te pripadajući PDV; (iii) cijena paket-aranžmana ne uključuje: opcionalne izlete i ekskurzije, troškove pribavljanja viza (ako ih ima), troškove zrakoplovnih karata i naknada zračnih luka, obroke i pića koja nisu navedena u Programu putovanja, napojnice pružateljima usluga, troškove dodatnih usluga hotela ili drugih smještajnih jedinica koji nisu navedeni u Programu putovanja (poput troškova mini bara, usluga pranja rublja, pristupa internetu i sl.).

Sve vrste posebnih usluga (posebne prehrambene potrebe, smještaj u jednokrevetnoj sobi, alergije, zdravstvene potrebe, boravak u sobi ili drugoj smještajnoj jedinici više kategorije od dogovorene), Klijent mora zatražiti i dogovoriti s Agencijom najkasnije prilikom zaključivanja rezervacije i Ugovora. Ako Klijent zatraži takve dodatne usluge tijekom putovanja, a Agencija odluči iste prihvatiti, Klijent se obvezuje podmiriti razliku u cijeni na licu mjesta predstavniku Agencije, kojem je zahtjev podnesen tijekom putovanja i boravka ili drugoj osobi po uputi predstavnika Agencije. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta Klijent/Putnik eventualni prigovor podnosi izravno izvršitelju usluge, te Agencija ne snosi odgovornost za tu uslugu, bez obzira na eventualnu pomoć Klijentu/Putniku u pribavljanju iste. Cijene koje su eventualno navedene u Programu putovanja za takve doplate na licu mjesta informativnog su karaktera i podložne promjeni.

Cijene navedene u Ugovoru su temeljene na cijenama ugovorenima između Agencije i njenih dobavljača i pružatelja usluga, iste ne moraju odgovarati cijenama navedenim na licu mjesta na odredištu na kojem boravi Klijent/Putnik, te eventualne razlike u cijenama ne mogu biti predmet prigovora Klijenta/Putnika. Svi primjenjivi popusti navedeni su u Ugovoru te nikakvi drugi popusti neće biti odobreni Klijentu niti Putnicima. Troškovi koje Agencija ima u organizaciji ugovorenog paket-aranžmana predstavljaju poslovnu tajnu Agencije te ne mogu biti otkriveni Klijentu. Agencija ne odobrava povrat sredstava Klijentu ni Putnicima za bilo koju uslugu uključenu u ugovorenu cijenu paket-aranžmana koju Klijent/Putnik nije iskoristio svojom odlukom ili krivnjom.

Hoteli, apartmani ili drugi smještajni objekti u Programu putovanja opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja Programa putovanja. Agencija može odlučiti rezervirati smještaj u smještajnom objektu više kategorije od dogovorene, bez ikakve dodatne nadoplate Klijenta. Lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno se razlikuje, smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi, što Klijent i Putnik prihvaćaju te Agencija ne preuzima nikakvu odgovornost za navedeno. Agencija ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pisanu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u Programu putovanja. Raspored smještaja Putnika u sobama ili apartmanima u smještajnom objektu određuje recepcija u mjestu boravka. Ako Klijent nije izričito ugovorio sobu, apartman ili kabinu posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u objektu opisanom u Programu putovanja. Ako u Programu putovanja nije navedeno drugačije, smještaj nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, a individualni dolazak u smještajne objekte iza 20 sati mora se najaviti Agenciji najmanje 24 sata unaprijed pisanim putem.

POVEĆANJE CIJENE OD STRANE AGENCIJE

Ako je Ugovorom predviđeno pravo Agencije da jednostrano poveća cijenu paket-aranžmana nakon sklapanja Ugovora, tada Agencija smije jednostrano povećati ugovorenu cijenu najkasnije 20 dana prije početka paket-aranžmana u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

a) promjene cijene prijevoza Putnika koje su proizašle iz troškova goriva ili drugih izvora energije, ali samo pod uvjetom da je u Ugovoru izričito naveden iznos ili udio cijene prijevoza Putnika u cijeni paket-aranžmana;

b) promjene visine poreza ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene Ugovorom koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje paket-aranžmana (uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama), ali samo pod uvjetom da je u Ugovoru izričito naveden iznos ili udio takvih poreza ili naknada u cijeni paket-aranžmana; ili

c) promjene deviznih tečajeva koji su primjenjivi na paket-aranžman, ali samo pod uvjetom da je u Ugovoru naveden iznos usluga vezanih za određenu valutu ili njihov udio u cijeni paket-aranžmana.

U slučaju ovakvog jednostranog povećanja cijene paket-aranžmana, Agencija će jednostrano uvećati cijenu za cjelokupni iznos promjene odgovarajućeg parametra iz gornjih točaka a), b) i/ili c), te će o tome obavijestiti Klijenta u pisanom obliku uz obrazloženje povećanja i izračun. Klijent i Putnici prihvaćaju takvo jednostrano povećanje ugovorene cijene ako isto iznosi do (i uključujući) 8% ugovorene ukupne cijene paket-aranžmana. Ako navedeno povećanje cijene paket-aranžmana prelazi 8% ugovorene ukupne cijene paket-aranžmana, Klijent ima pravo otkazati putovanje odnosno raskinuti Ugovor bez plaćanja naknade za raskid Ugovora. Ako Klijent u roku od 2 dana od pisane obavijesti Agencije o promjeni cijene ne dostavi Agenciji pisanu obavijest o raskidu Ugovora, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

Ako je Ugovorom predviđeno pravo Agencije da jednostrano poveća cijenu paket-aranžmana nakon sklapanja Ugovora u skladu s gornjim odredbama ovih Općih uvjeta, tada Klijent pod istim uvjetima ima pravo na sniženje cijene koje odgovara sniženju odgovarajućih parametara iz točke a), b) i/ili c). U slučaju ovakvog jednostranog sniženja cijene od strane Klijenta, Agencija ima pravo od iznosa povrata koji duguje Klijentu oduzeti stvarno nastale administrativne troškove te će na zahtjev Klijenta dati Klijentu dokaze za te administrativne troškove.

IZMJENE I RASKID UGOVORA OD STRANE KLIJENTA

Nakon sklapanja Ugovora, a prije početka paket-aranžmana, Klijent može jednostrano odustati od putovanja, odnosno jednostrano raskinuti Ugovor dostavom Agenciji pisane obavijesti o raskidu, u kojem slučaju je Klijent dužan platiti Agenciji sljedeću standardnu naknadu za raskid Ugovora u visini koja se određuje ovisno o datumu s kojim je Agencija zaprimila pisanu obavijest Klijenta o raskidu, kako slijedi: (i) u iznosu 1/2 (jedne polovine) plaćenog predujma ako je Agencija obavijest o raskidu zaprimila 70 ili više dana prije početka paket-aranžmana, (ii) u iznosu cjelokupnog plaćenog predujma ako je Agencija obavijest o raskidu zaprimila 69-40 dana prije početka paket-aranžmana, (iii) u iznosu od 65% ukupne cijene paket-aranžmana ako je Agencija obavijest o raskidu zaprimila 39-28 dana prije početka paket-aranžmana, (iv) u iznosu od 80% ukupne cijene paket-aranžmana ako je Agencija obavijest o raskidu zaprimila 27-7 dana prije početka paket-aranžmana ili (v) u iznosu od 100% ukupne cijene paket-aranžmana ako je Agencija obavijest o raskidu zaprimila kasnije od 7. dana prije početka paket-aranžmana. Radi izbjegavanja dvojbe, Agencija ima pravo naplatiti od Klijenta naknadu za raskid Ugovora neovisno o razlogu zbog kojeg Klijent raskida Ugovor (uključujući zdravstveno stanje Klijenta, Putnika i članova njihovih obitelji, kašnjenja javnog prijevoza ili drugog prijevoza kojeg je ugovorio sam Klijent ili Putnik, loših vremenskih uvjeta, itd.) osim u slučaju kada Klijent ima pravo na raskid Ugovora zbog povreda Ugovora od strane Agencije. U slučaju bilo kakvog otkaza ili skraćenja putovanja od strane Klijenta (uključujući i zbog loših vremenskih uvjeta), također se primjenjuju gore navedene standardne naknade za raskid Ugovora.

Iznimno od prethodnih odredbi, u slučaju Klijentovog raskida uslijed izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket-aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz Putnika na odredište: (i) Klijent nije dužan platiti gore navedenu standardnu naknadu za raskid Ugovora, (ii) Klijent ima pravo na povrat svih izvršenih plaćanja Agenciji na ime cijene paket-aranžmana, (iii) Klijent nema pravo na nikakvu naknadu štete. Iznimno od prethodne rečenice, ako se Ugovor ne može izvršiti zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket-aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz Putnika na odredište, a koje su posljedica posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19, primijenit će se odredbe ZPUT-a.

Radi izbjegavanja dvojbi, neovisno o razlogu raskida Ugovora, Klijent ni u kojem slučaju nema pravo na povrat Naknade za obradu rezervacije, budući ista ne predstavlja dio cijene paket-aranžmana, nego naknadu za usluge koje je Agencija već pružila Klijentu prije sklapanja Ugovora.

Ako je Klijent i/ili bilo koji Putnik izravno ili preko Agencije kao posrednika ugovorio s osiguravajućim društvom osiguranje od otkaza putovanja, takvo osiguranje nije predmet Ugovora i nije uključeno u iznose koje Klijent treba platiti Agenciji prema Ugovoru. Takav Klijent/Putnik ima pravo na povrat uplaćenih sredstava naknade od osiguravajućeg društva isključivo prema uvjetima police osiguranja. Svi uvjeti i rokovi povrata uplaćenih sredstava na ime naknade izravno su ugovoreni između osiguravajućeg društva i Klijenta, te Agencija ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvo nepriznavanje ili prigovor koji osiguravajuće društvo uputi Klijentu/Putniku na njegov zahtjev za isplatu po navedenoj polici osiguranja, čak i ako je navedeno osiguranje Klijent/Putnik ugovorio s osiguravateljem putem Agencije kao posrednika.

OBVEZE I ODGOVORNOSTI AGENCIJE

Kombinacija usluga putovanja koja je ugovorena Ugovorom predstavlja paket-aranžman u smislu ZPUT-a, te Klijent/Putnik ima sva prava koja proizlaze iz odredbi ZPUT-a koja se odnose na paket-aranžmane. Agencija je kao organizator putovanja odgovorna za izvršenje paket-aranžmana kao cjeline, to jest za izvršenje svih usluga koje su uključene u cijenu u Programu putovanja. Iznimno, i samo ako je to izričito navedeno u Ugovoru, kod pojedinih putovanja Agencija može nastupati kao posrednik, odnosno prodavatelj u smislu odredaba ZPUT-a, a treća osoba može nastupati kao organizator putovanja, u kojem slučaju: (i) će za takve paket aranžmane u Ugovoru biti naznačen odgovorni organizator putovanja, (ii) se na to putovanje primjenjuju opći uvjeti tog trećeg odgovornog organizatora, (iii) Agencija ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora, te (iv) sklapanjem Ugovora Putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja tog trećeg odgovornog organizatora.

Ako u Programu putovanja nije izričito predviđeno drugačije, Agencija će ugovorene usluge pružiti na hrvatskom i engleskom jeziku.

Agencija će bez nepotrebnog odgađanja Putniku u poteškoćama pružiti primjerenu pomoć, posebice pružanjem primjerenih informacija o zdravstvenim službama, lokalnim tijelima i konzularnoj pomoći i pomaganjem Putniku pri uspostavljanju daljinske komunikacije i pri pronalaženju alternativnih putnih aranžmana. Ako je Putnik takvu poteškoću prouzročio namjerno ili nepažnjom, Agencija može naplatiti navedenu pomoć u visini svojih stvarnih troškova.

Ako je neki od Putnika maloljetnik koji putuje bez pratnje roditelja ili druge ovlaštene osobe u okviru paket-aranžmana koji uključuje smještaj, izravan kontakt s maloljetnikom ili osobom odgovornom za maloljetnika u mjestu boravka maloljetnika moguće je ostvariti putem kontaktne točke Agencije navedene u Ugovoru.

Agencija je dužna čuvati, kao poslovnu tajnu, sve što je saznala o Klijentu i Putniku te bez njihova odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima i ako je potrebno za potrebe izvršenja Ugovora, nikome ne smije priopćiti: njihovu adresu, mjesto i vrijeme putovanja, boravka, uplaćenu cijenu, kao ni imena njihovih suputnika.

Agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju postojanja bilo kojeg od Razloga za koje Agencija ne odgovara. Za sve eventualne štete za koje bi Agencija bila odgovorna, osim šteta koje su posljedica tjelesne ozljede ili šteta koje je Agencija prouzročila namjerno ili nepažnjom, maksimalni iznos štete ograničen je na trostruku ukupnu cijenu paket-aranžmana. Ako se međunarodnim konvencijama koje obvezuju Europsku uniju ili zakonskim propisima koji se temelje na njima ograničuje opseg naknade štete koju je dužan platiti pružatelj usluge putovanja koja je dio paket-aranžmana ili ograničuju uvjeti pod kojima je on dužan tu štetu nadoknaditi, u tom slučaju iste se pretpostavke, ograničenja i isključenja na odgovarajući način primjenjuju na Agenciju te se Agencija u odnosu na Klijenta i Putnika može pozvati na to. Naknada štete ili sniženje cijene na koje Klijet ima pravo u skladu s ovim Općim uvjetima, ZPUT-om te primjenjivim međunarodnim konvencijama i uredbama oduzimaju se jedna od drugih.

OBVEZE I ODGOVORNOSTI KLIJENTA I PUTNIKA

Klijent izričito potvrđuje Agenciji: (i) da je sve Putnike upoznao s Ugovorom (uključujući i Programom putovanja i ovim Općim uvjetima), (ii) da je ovlašten djelovati u ime svih Putnika navedenih u rezervaciji, (iii) da je u cijelosti odgovoran Agenciji za poštivanje Ugovora od strane svih Putnika te je dužan izvršiti sva plaćanja predviđena Ugovorom za sve Putnike, (iv) da se uplate predujma odnosno cjelokupne cijene paket-aranžmana odnose na sve Putnike na istoj rezervaciji, te se raspoređuju jednako na sve Putnike na toj rezervaciji ako nije drukčije predviđeno Ugovorom.

Kada god je ovim Općim uvjetima ili Ugovorom predviđeno da Klijent daje neku izjavu, jamstvo, odricanje ili preuzima neku obvezu, smatra se da isto čini u svoje ime i u ime svakog od Putnika. Kada god je ovim Općim uvjetima ili Ugovorom predviđeno da Putnik daje bilo koju izjavu, jamstvo, odricanje ili preuzima neku obvezu, smatra se da Putnik isto čini u svoje ime i u ime Klijenta.

Klijent je dužan dati sve potrebne osobne podatke svakog od Putnika i pravodobno dostaviti Agenciji svu dokumentaciju potrebnu za organizaciju i realizaciju putovanja. Agencija ima pravo zatražiti i zadržati preslike dokumenata ukoliko je to potrebno za realizaciju putovanja. Ako Klijent ne dostavi tražene podatke i preslike dokumenata u roku i na način kako je Agencija zatražila, smatra se da je odustao od rezervacije odnosno raskinuo Ugovor te je Klijent dužan platiti Agenciji ugovoreni iznos naknade za raskid Ugovora. Klijent je odgovoran za svu štetu koja za Klijenta ili bilo kojeg Putnika ili Agenciju nastane zbog davanja netočnih i/ili nepotpunih podataka i/ili dokumenata.

Ako je neki od Putnika maloljetnik koji putuje bez pratnje roditelja ili druge ovlaštene osobe u okviru paket-aranžmana koji uključuje smještaj, Klijent je dužan pravovremeno dostaviti Agenciji sve izjave o suglasnosti zakonskih zastupnika svakog maloljetnog Putnika koje Agencija zatraži u skladu s Ugovorom i primjenjivim propisima (uključujući i suglasnosti za obradu osobnih podataka maloljetnog Putnika).

Klijent je dužan pribaviti svaku putovnicu, vizu, zdravstvenu iskaznicu ili drugu putnu dokumentaciju potrebnu za putovanje i boravak u inozemstvu za sve Putnike te osigurati da je navedena dokumentacija u svakom trenutku u cijelosti potpuna i valjana. Klijent je isključivo odgovoran ako bilo koji Putnik ne bude u mogućnosti ostvariti putovanje zbog neposjedovanja valjanih putnih isprava ili ako mu zahtjev za ishođenjem vize bude odbijen. U slučaju krađe ili gubitka putnih isprava za vrijeme putovanja, Putnik će sam snositi troškove pribavljanja novih isprava, kao i ostale troškove koji iz toga mogu proizaći. Klijent i svi Putnici koji nisu državljani Hrvatske i nemaju hrvatske putne dokumente trebaju se prije sklapanja Ugovora osobno informirati o zemlji u koju putuju i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju s obzirom na različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. Osnovne informacije o viznom režimu primjenjivom u Republici Hrvatskoj dostupne su na službenim mrežnim stranicama hrvatskog Ministarstva vanjskih i europskih poslova http://www.mvep.hr/en/consular-information/visas/visa-requirements-overview/, a eventualna pitanja vezano za navedeno Putnik može uputiti navedenom Ministarstvu na e-mail adresu vize@mvep.hr. Radi izbjegavanja dvojbe, Agencija ne snosi nikakvu odgovornost za točnost i potpunost navedenih informacija i odgovora Ministarstva.

Klijent je odgovoran za provjeru i potvrdu datuma i vremena polaska/dolaska letova prikazanih na zrakoplovnim kartama i za pravovremenu prijavu (check-in) u zračnu luku, te Agencija ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno propuštene letove zbog zakašnjele prijave (check-in) u zračnu luku.

Svi Putnici dužni su poštivati druge ljude u zemlji koju posjećuju, te se u svakom trenutku pridržavati svih primjenjivih propisa (uključujući i devizne i carinske propise). Putnik je dužan pridržavati se pravila smještajnih jedinica u pogledu vremena početka korištenja i napuštanja soba, apartmana, kabina i sl. Ako Putnik na bilo koji način narušava sigurnost, mir ili udobnost drugih Putnika ili trećih osoba ili ugrožava i/ili otežava redovno odvijanje putovanja u skladu s Programom putovanja, Agencija osim prava na naknadu štete ima pravo prekinuti putovanje za tog Putnika i nastaviti provedbu putovanja u skladu s Programom putovanja bez njega. Ako je u tom slučaju Putnik maloljetna osoba, Klijent je dužan osigurati povratak Putnika kući o vlastitom trošku.

Putnik je dužan pridržavati se svih razumnih naputaka predstavnika Agencije i u dobroj vjeri surađivati s predstavnikom Agencije. U slučaju bilo kakvog nezadovoljstva, Putnik je dužan smireno i u dobroj vjeri surađivati s predstavnikom Agencije i na licu mjesta nastojati razriješiti predmet nezadovoljstva, bez javnog izražavanja nezadovoljstva, utjecaja na druge Putnike i treće osobe, te bilo kakvih radnji koje bi mogle narušiti ugled Agencije.

Klijent je dužan obavijestiti Agenciju prije sklapanja Ugovora o svim činjenicama u pogledu zdravlja, navika i sl. svakog od Putnika koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (uključujući ako Putnik iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). Ako su u Programu putovanja navedena posebna pravila za putovanje (poput primjerice obveznog cijepljenja i nabavke odgovarajućih dokumenata), Putnik je dužan ispuniti navedene zahtjeve.

Klijent izričito izjavljuje da će se Klijent i svi Putnici suzdržati od bilo kakvih javnih izjava ili objava na Internetu ili bilo kojem drugom mediju koje bi u cijelosti ili dijelom bile neistinite, nepotpune ili zavaravajuće te mogle naštetiti ugledu i interesima Agencije. Takvo postupanje za posljedicu ima Klijentovu obvezu da naknadi sve štete koju Agencija može pretrpjeti (uključujući i svu izmaklu dobit i povredu prava osobnosti), a može imati i obilježja kaznenog djela sukladno primjenjivim propisima.

Putnik je dužan čuvati privatnost svih ostalih Putnika i trećih osoba, te ne smije ni na koji način evidentirati, fotografirati ili čuvati njihove osobne podatke u suprotnosti s GDPR-om. Putnik izričito izjavljuje da je upoznat s činjenicom da su kazne za povredu GDPR-a značajne, te odgovara Agenciji za cjelokupnu visinu eventualne kazne i ostalu štetu koju bi Agencija mogla pretrpjeti uslijed povrede GDPR-a od strane Putnika.

U slučaju povrede obveza iz Ugovora i primjenjivih propisa, Klijent i Putnik će odgovarati za svaku štetu koju pretrpi bilo koji Putnik, Agencija, bilo koji pružatelj usluga uključen u paket-aranžman ili bilo koja treća osoba, te će obeštetiti Agenciju od svih zahtjeva po toj osnovi. Klijent je solidarno odgovoran s Putnikom za obveze Putnika iz prethodne rečenice. U slučaju povrede obveze iz prethodne rečenice, koja za posljedicu ima prekid putovanja, Agencija nema nikakvu daljnju odgovornost prema Klijentu/Putniku (uključujući i organizaciju povratka u zemlju domicila), te Agencija ne vrši povrat uplaćenih sredstava i ne snosi nikakve troškove niti štetu nastalu prekidom putovanja.

PRIGOVORI

Klijent i/ili Putnik je dužan bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima, obavijestiti Agenciju putem kontaktne točke Agencije navedene u Ugovoru o svakoj nesukladnosti koju utvrdi tijekom ispunjenja usluge putovanja obuhvaćene Ugovorom. Agencija će na zahtjev Klijenta odnosno Putnika ispraviti tu nesukladnost, osim ako to nije moguće ili ako bi otklanjanje nesukladnosti prouzročilo nesrazmjerne troškove uzimajući u obzir razmjer nesukladnosti i vrijednost usluga putovanja na koje nesukladnost utječe. Ako Agencija ne ispravi nesukladnost iz razloga koji su navedeni u prethodnoj rečenici, Klijent ima pravo na sniženje cijene, te pored toga i na naknadu štete osim ako je ista posljedica Razloga za koje Agencija ne odgovara. Ako Agencija po prigovoru Klijenta odnosno Putnika ukloni uočenu nesukladnost, te Putnik takvu uslugu prihvati i iskoristi, Putnik se odriče bilo kakvih daljnjih prigovora, prava i potraživanja po toj osnovi.

Ako nesukladnost nije riješena sukladno prethodnom odjeljku ovih Općih uvjeta, Klijent može podnijeti Agenciji pisani prigovor osobno u poslovnici Agencije, putem e-maila na adresu info@private-tours-croatia.com, putem telefaksa ili preporučenom poštom na adresu Agencije navedenu u ovim Općim uvjetima. Navedeni prigovor Klijent je dužan podnijeti Agenciji najkasnije 8 dana nakon završetka putovanja te je istome dužan priložiti dokaze da je Klijent/Putnik prethodno postupio u skladu s prethodnim odjeljkom ovih Općih uvjeta. Ako Klijent nije podnio navedeni prigovor Agenciji u roku iz prethodne rečenice ili uz prigovor nije dostavio dokaze da je Klijent/Putnik postupio u skladu s prethodnim odjeljkom ovih Općih uvjeta, smatra se da se Klijent odrekao svih prava i potraživanja Klijenta i bilo kojeg Putnika po toj osnovi, te su se u tom slučaju Klijent i svi Putnici dužni trajno suzdržati od bilo kakvih negativnih recenzija i drugih radnji koje bi mogle biti štetne za interese i ugled Agencije. Agencija je dužna u roku od 15 dana od primitka prigovora Klijenta dostaviti pisani odgovor - rješenje o prigovoru. Do isteka navedenog roka, Klijent neće pokretati bilo kakav sudski, arbitražni, upravni ili bilo kakav drugi postupak, niti davati bilo kakve izjave ni objave u medijima ili putem interneta. Maksimalni iznos sniženja cijene po Klijentovom prigovoru je iznos spornog dijela usluga, te ne može uključivati već upotrijebljene usluge ili cijeli iznos cijene paket aranžmana.

OSIGURANJA KOJA AGENCIJA NUDI PUTNIKU

U skladu sa ZPUT-om, Agencija nudi Putniku mogućnost da izravno (ili putem Agencije kao posrednika) ugovori s trećom osobom osiguravateljem osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka Putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti. Informacije o sadržaju tih osiguranja te poveznica (link) na osiguravateljeve opće uvjete ugovora o osiguranju dostupne su u svakom trenutku na mrežnim stranicama Agencije https://www.private-tours-croatia.com/allianz.pdf. Eventualna osiguranja koja je Klijent ugovorio s osiguravateljem putem Agencije kao posrednika nisu predmet ovog Ugovora i nisu uključena u iznose koje Klijent treba platiti Agenciji prema ovom Ugovoru.

IZMJENE PROGRAMA PUTOVANJA I OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE

Agencija nakon sklapanja Ugovora, a prije početka paket-aranžmana može dostavom pisane obavijesti Klijentu jednostrano izmijeniti uvjete Ugovora pod uvjetom da je takva izmjena beznačajna, to jest da značajno ne mijenja niti jedno od glavnih obilježja usluga putovanja, ne umanjuje razinu kvalitete ili vrijednosti paket-aranžmana, niti uzrokuje značajnije neugodnosti ili dodatne troškove za Putnika. Ako je Agencija nakon sklapanja Ugovora, a prije početka paket-aranžmana prisiljena znatno izmijeniti bilo koje od glavnih obilježja usluga putovanja ili ne može ispuniti ugovorene posebne zahtjeve Putnika navedene u Ugovoru, dužna je bez odgode o tome obavijestiti Klijenta pisanim putem. Navedena obavijest uključivat će opis predloženih izmjena Ugovora i eventualnog zamjenskog paket-aranžmana koji Agencija može ponuditi Klijentu. Osim ako je drugačije navedeno u takvoj pisanoj obavijesti Agencije, ako u roku od 3 dana od primitka navedene obavijesti Agencije Klijent pisanim putem ne obavijesti Agenciju da prihvaća izmijenjeni Ugovor ili ponuđeni zamjenski paket-aranžman, Ugovor se smatra raskinutim, te će Agencija bez odgode, a najkasnije u roku od 14 dana, vratiti Klijentu/Putnicima do tada uplaćeni dio cijene. Ako izmjene Ugovora imaju za posljedicu paket-aranžman niže kvalitete ili cijene, Klijent ima pravo na primjereno sniženje cijene.

Agencija može raskinuti Ugovor i Klijentu/Putnicima u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete i bilo kakvih drugih plaćanja Klijentu ni bilo kojem od Putnika, ako Agenciju u izvršenju Ugovora spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći pod uvjetom da Agencija o raskidu Ugovora obavijesti Klijenta bez nepotrebnog odgađanja prije početka paket-aranžmana.

OSIGURANJE JAMČEVINE ZA SLUČAJ NESOLVENTNOSTI I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

Sukladno ZPUT-u, Agencija je s osiguravajućim društvom CROATIA osiguranje d.d., Jaroslava Jagića 33, 10000 Zagreb, Croatia, OIB: 26187994862, temeljem Ugovora o osiguranju od dana 06.12.2023. ugovorila osiguranje jamčevine za slučaj nesolventnosti koje omogućava Putniku neposredno ostvarivanje prava iz jamčevine od osiguravajućeg društva pod brojem police 298290000126. U slučaju nastanka osiguranog slučaja Klijent/Putnik treba na najbrži način kontaktirati navedenog osiguravatelja CROATIA osiguranje d.d, Služba za prijavu šteta, na e- mail stete.prijava@crosig.hr, ili putem telefona na broj +385 (0)72 00 1884

Sukladno ZPUT-u, Agencija je s osiguravajućim društvom CROATIA osiguranje d.d., Jaroslava Jagića 33, 10000 Zagreb, Croatia, OIB: 26187994862, temeljem Ugovora o osiguranju od dana 06.12.2023. ugovorila osiguranje od odgovornosti za štetu koju Agencija prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz Ugovora pod brojem police 078290037358. U slučaju nastanka osiguranog slučaja Klijent/Putnik treba na najbrži način kontaktirati navedenog CROATIA osiguranje d.d, Služba za prijavu šteta, na e-mail stete.prijava@crosig.hr, ili putem telefona na broj +385 (0)72 00 1884

Ovo vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti Agencije i osiguranju od odgovornosti za štetu.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Klijent i Putnici svoje osobne podatke daju Agenciji dobrovoljno. Osobni podaci Klijenta i Putnika potrebni su Agenciji u procesu realizacije ugovorenog paket-aranžmana te će se koristiti za daljnju komunikaciju, ugovaranje i izvršenje usluga obuhvaćenih paket-aranžmanom. Agencija će osobne podatke Klijenta i Putnika obrađivati, koristiti i čuvati u skladu s primjenjivim propisima, uključujući GDPR, te ih neće iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim dobavljačima i suradnicima koji sudjeluju u realizaciji ugovorenog paket-aranžmana. Osobni podaci Klijenta i Putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci Agencije o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Pod uvjetom da je Klijent/Putnik za to dao svoju privolu, Agencija može upotrebljavati osobne podatke Klijenta/Putnika u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija, newslettera). Klijent i svaki od Putnika mogu u bilo kojem trenutku uskratiti suglasnost za korištenje osobnih podataka u marketinške svrhe slanjem e-mail zahtjeva Agenciji na mira@private-tours-croatia.com. Pravila o zaštiti privatnosti Agencije dostupna su na mrežnim stranicama Agencije: https://www.private-tours-croatia.com/privacypolicy. Sklapanjem Ugovora Klijent potvrđuje da je pročitao navedena pravila, da je s istima upoznao sve Putnike, te da Klijent i Putnici u cijelosti razumiju i prihvaćaju navedena pravila.

ZAVRŠNE ODREDBE

Smatrat će se da je dostava obavijesti između Ugovornih strana sukladno Ugovoru valjano izvršena pisanim putem ako je poslana e-mailom na posljednju e-mail adresu o kojoj je jedna Ugovorna strana obavijestila drugu pisanim putem. Klijent je isključivo odgovoran za točnost e-mail adrese za slanje obavijesti o kojoj je obavijestio Agenciju, te je dužan bez odgode pisanim putem obavijestiti Agenciju o bilo kakvoj promjeni podataka za slanje obavijesti.

Opće informacije o Agenciji dostupne su na mrežnim stranicama Agencije: https://www.private-tours-croatia.com/legal. Središnja kontaktna točka za administrativnu suradnju u skladu s odredbama ZPUT-a je Ministarstvo, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, e-mail: pravni@mint.hr, tel: + 385 1 6169 243. Nadležno tijelo za nadzor poslovanja Agencije je Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10000 Zagreb, e-mail: turisticka.inspekcija@dirh.hr, tel: + 385 1 2375 100.

Ugovorne strane će sve eventualne sporove vezano za Ugovor (uključujući njegovo izvršavanje i prestanak) pokušati riješiti sporazumno, a ako to nije moguće bit će nadležan sud u Splitu, Hrvatska. Mjerodavno pravo je pravo Republike Hrvatske (isključujući njegove odredbe o sukobu zakona koje bi upućivale na primjenu stranog prava). Sukladno ZPUT-u, Klijent može podnijeti prijedlog za rješavanje spora pred tijelom s liste notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, sukladno odredbama posebnog zakona kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova. Podaci o trenutno notificiranim tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske: http://potrosac.mingo.hr/hr/potrosac/clanak.php?id=12645. Za usluge kupljene putem interneta, platforma za mrežno rješavanje potrošačkih sporova dostupna je na poveznici: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/indeks.cfm?event=main.adr.show.

Ako bilo koja odredba Ugovora ili ovih Općih uvjeta jest ili postane ništetna, nevaljana ili neizvršiva, ili ako Ugovor sadrži nenamjeravanu ugovornu prazninu, to neće utjecati na valjanost ili izvršivost ostatka Ugovora. Bilo koja takva ništetna, nevaljana ili neizvršiva odredba će se smatrati zamijenjenom, a praznina upotpunjenom, odgovarajućom odredbom koja je sukladno gospodarskoj svrsi i cilju te odredbe i/ili Ugovora, u mjeri u kojoj je to zakonski dopušteno, najbliža izvornoj namjeri Ugovornih strana.

Ovi Opći uvjeti isključuju sve ranije izdane opće uvjete poslovanja Agencije o putovanjima u paket-aranžmanu, te stupaju na snagu s datumom objavljivanja na mrežnim stranicama Agencije, odnosno dana 06.12.2023. godine. Agencija zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Općih uvjeta na mrežnim stranicama Agencije, koji stupa na snagu s danom objave.

Get some inspiration for Your next travel!

Tours that are found on this website are easily reshaped to fulfill Your needs.